Adatok betöltése...

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETŐ

Tájékoztatjuk arról, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, mint Adatkezelők a http://www.szombathely.hu/; a http://www.szombathelypont.hu/; és a https://kfszombathely.hu/ informatív honlapok (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogató természetes személyek, mint érintettek (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő a Honlapot meglátogató Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikke szerint.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztató kizárólag a Honlap adatkezeléseivel foglalkozik, a honlapon intézhető hatósági ügyekkel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatók külön dokumentumként érhetők el.

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő
Neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.
Képviselői: Dr. Nemény András polgármester, Dr. Károlyi Ákos jegyző
Elérhetőség: jegyzo@szombathely.hu
Szombathely város weboldalának címe:
www.szombathely.hu; www.szombathelypont.hu; www.kfszombathely.hu/

3. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Neve: Dr. Szalai Adrienn
E-mail címe: adatvedelem@szombathely.hu
Telefonszáma: +36-20-294-7861

4. COOKIE ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Honlap sütiket (cookie) használ. Sütiknek nevezzük azokat a kis adatfájlokat, amelyeket a weboldalak a weboldal működése, illetve a felhasználói élmény hatékonyabbá tétele érdekében használnak. Ezek az adatfájlok a Honlap meglátogatásakor kerülnek elhelyezésre a Felhasználó eszközén, majd a későbbi látogatás során visszaolvasásra kerülnek, azonosítva ezzel a Felhasználót. Az adatfájlok a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A vonatkozó jogszabályok értelmében sütik akkor helyezhetők el a Felhasználó eszközén a Felhasználó hozzájárulása nélkül, ha azok a webhely működéséhez elengedhetetlenek. Minden más célú (nem szükségszerű) cookie kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén helyezhető el.

Tájékoztatjuk arról, hogy a Honlap kizárólag szükséges cookie-kat használ.

Az adatkezelés célja: A szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé tesznek olyan alapvető funkciókat, mint a honlapon tett beállítások eltárolása, a honlapon történő navigálás és a biztonságos webhelyek elérése. A Honlap ezen cookie-k használata nélkül nem működik megfelelően.

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a informatív Honlapot meglátogató természetes személyek.

A kezelt adatok köre: munkamenet azonosító, a honlapon a Felhasználó által tett beállítások.

Az adatkezelés jogalapja: A szükséges cookie-k használatához az Érintett hozzájárulása nem szükséges, ezen adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez, mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

Név Célja Típusa Lejárat Adattovábbítás címzettje Szolgáltató Megjegyzés
fontsize Szükséges http 1 év nincs szombathely.hu Akadálymentesített verzió betűmérete (állítható)
popup Szükséges http 1 nap nincs szombathely.hu Felugró tájékoztató ablak állapota (naponta max 1x. ugrik fel)
style Szükséges http 1 év nincs szombathely.hu Akadálymentesített verzió színösszeállítása (állítható)
szhd_f2 Szükséges http Munkamenet vége nincs szombathely.hu Lábléc értesítésekhez szükséges
SzombathelyHu Szükséges http 1 nap nincs szombathely.hu Session Id (E-közgyűlés,E-bizottság,+ bejelentkezést igénylő modulok adattárolójához kapcsolódó)
textsize Szükséges http Munkamenet vége nincs szombathely.hu Akadálymentesített verzió betűmérete (állítható)
cookie_accept Szükséges http 1 év nincs szombathely.hu Elfogadta-e a sütik tárolására vonatkozó irányelveket
_ga 1 hét nincs szombathely.hu Google analitcs
_gat_gtag_UA_158731039_1 Munkamenet vége nincs szombathely.hu Google analitcs
_gid 1 nap nincs szombathely.hu Google analitcs
_ga 1 hét nincs szombathelypont.hu Google analitcs
1P_JAR 1 hónap .google.com Google rendszerének részei
ANID 4 hónap .google.com Google rendszerének részei
CONSENT 18 év nincs .google.com Google rendszerének részei
NID 6 hónap .google.com Google rendszerének részei
__Secure-3PAPISID Munkamenet vége .google.com Google rendszerének részei
__Secure-3PSID Munkamenet vége .google.com Google rendszerének részei
CONSENT 18 év .youtube.com Google rendszerének részei
GPS Munkamenet vége nincs .youtube.com Google rendszerének részei
LOGIN_INFO 2 év .youtube.com Google rendszerének részei
VISITOR_INFO1_LIVE 1 év .youtube.com Google rendszerének részei
YSC Munkamenet vége .youtube.com Google rendszerének részei
__Secure-3PAPISID 3 év .youtube.com Google rendszerének részei
__Secure-3PSID 2 év .youtube.com Google rendszerének részei
remote_sid .youtube.com Google rendszerének részei

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat, és az azokból levonható következtetéseket az Adatkezelő szervezetén belül az Informatikai Iroda illetékes munkatársai ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés helye, módja: Az adatok elektronikusan, az Adatkezelő székhelyén található szervereken kerülnek tárolásra, ehhez az Adatkezelő semmilyen más szervezet szolgáltatását nem veszi igénybe.

5. LINKEK

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon adott esetben olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, a külső hivatkozásra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

6. ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a Honlapot ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens, megfelelően védi informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, számítógépes betörések ellen. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

7. AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet
- tájékoztatást,
- az adatokhoz való hozzáférést,
- helyesbítést,
- törlést,
- az adatkezelés korlátozását,
- az adatok hordozhatóságát;
- visszavonhatja a hozzájárulását;
- továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

A fenti jogok írásban a jelen tájékoztató 2-3. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmét a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a teljesítéssel járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja.
Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

A hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és személyes adataihoz, az adatkezelés részleteihez a GDPR-ban meghatározottak szerint hozzáférést kapjon.

Helyesbítés joga
Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték;
- az Érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - a korlátozás a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig tart;
- az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli a kezelésüket jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az Érintett szerződő fél, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

9. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, ezt az Adatkezelő elérhetőségein jelezheti a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy személyes adataival kapcsolatos bármely jogsértés észlelése esetén az illetékes bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Adatvédelmi tisztviselő
Neve: Dr. Szalai Adrienn
Elektronikus levélcím: adatvedelem@szombathely.hu
Telefonszám: +36 (94) 520-248; +36 (20) 294-7861

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefonszám: +36 (94) 520-100
Elektronikus levélcím: jegyzo@szombathely.hu
Honlap: https://www.szombathely.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

Helyszínek, szervezők